മരടിന് നീതി വേണം

0
22

സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് കൊടും ക്രൂരതയല്ല; പുനഃരധിവാസമാണ്