പാർവതീ പുത്തനാറിൽ കൈയ്യേറ്റമില്ലേ ?

0
10

ലുലു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞപോലെ 20 മീറ്റർ വിട്ടാണോ നിർമ്മാണം