ജനകീയ പദ്ധതികളുമായി കോട്ടയ്ക്കൽ നഗരസഭ

0
736

നിരവധി പുരസ്‌ക്കാരങ്ങൾ നേടി ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ നഗരസഭ