ആദിവാസി ചൂഷണത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ

0
336

അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രീയ-ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബി