മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കിൽഗാപ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

0
112

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കിൽഗാപ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?ഇന്ഡസ്ക്കാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പഠന പദ്ധതി